Te-Waza

Latest
 

ippon-seoi-nage

09/10/2010
 

seoi-nage

09/10/2010
 

seoi-otoshi

09/10/2010
 

tai-otoshi

09/10/2010

 

kata-guruma

09/10/2010
 

uki-otoshi

09/10/2010
 

sumi-otoshi

09/10/2010
 

te-guruma

09/10/2010

 

obi-otoshi

09/10/2010
 

morote-gari

09/10/2010
 

kuchiki-daoshi

09/10/2010
 

kibisu-gaeshi

09/10/2010

 

yama-arashi

09/10/2010
Web Developer - Cedomir Djosic (email: ceda018@msn.com)